Текст статті виконується тільки в форматі *.doc (Microsoft Word 2010).

Параметри сторінки — формат В5 (17,6 см × 25 см); орієнтація – книжкова; поля: ліве — 2,3 см, праве — 2,3 см, верхнє — 3,3 см, нижнє — 1,5 см; шрифт — Times New Roman; накреслення — пряме; кегль — 11; міжрядковий інтервал — множник — 1,2; абзацний відступ — 0,7 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша. Заголовки набирати рядковими літерами.

Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman, кегль — 10.

Сторінки не нумерувати!

Для набору формул використовувати редактор формул MathType, оригінали формул зберігати у форматі *.eps та називати відповідно до посилання на них у статті.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Схеми та діаграми подавати без градієнтних заливок.

Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень і не менше 600 dpi для кольорових зображень (у разі необхідності). У збірнику друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення у статті розміщуються на сайті збірника, якщо вони мають певне інформаційне значення. До статтей прикріплювати оригінали ілюстрацій.
Автори рукописів повинні дотримуватись міжнародних номенклатур.

Завантажити зразок оформлення статті

Завантажити вимоги до змісту та оформлення реферату статті

Go to top